My Lifestyle Plan

Algemene Voorwaarden

×

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanbod: ieder aanbod van MY LIFESTYLE PLAN aan Afnemer tot het aangaan van een Overeenkomst, welk aanbod door MY LIFESTYLE PLAN op elektronische wijze (per e-mail) aan Afnemer wordt toegezonden en/of welk aanbod door MY LIFESTYLE PLAN op haar website is geplaatst. 

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie MY LIFESTYLE PLAN een Overeenkomst aangaat (ongeacht het geslacht hierna aan te duiden in mannelijk enkelvoud). 

Coaching sessie: de sessies waarin de uitvoering van de coaching door MY LIFESTYLE PLAN in het kader van de Overeenkomst plaats vindt. Dit betreft zowel groepssessies als 1-op-1 sessies. 

Coaching traject: coaching door MY LIFESTYLE PLAN in het kader van het RESULTAAT_VAN_HET_AANBOD. Het Coaching traject bestaat uit een reeks van sessies. 

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen MY LIFESTYLE PLAN en Afnemer tot stand komt. 

Schriftelijk: zowel een door partijen ondertekend document, als een elektronisch (e-mail)bericht of “WhatsApp” bericht of “sms” bericht, gericht aan MY LIFESTYLE PLAN resp. Afnemer, waarna de ontvangst, of in geval van overeenstemming, het akkoord, door de andere partij schriftelijk via hetzelfde of een ander communicatiemiddel wordt bevestigd, zulks al dan niet door een reactie daarop. MY LIFESTYLE PLAN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MY LIFESTYLE PLAN (KVK 78694744), gevestigd te (7331NM) APELDOORN aan het adres VAN SLINGELANDSTRAAT no. 2. MY LIFESTYLE PLAN verzorgt online trainingen en begeleiding op het gebied van online verkoopkanalen. 

Tarief: het op de Website en/of in het Aanbod genoemde bedrag dat Afnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden verschuldigd is aan MY LIFESTYLE PLAN. 

Website: de website waarop Afnemer het Aanbod van MY LIFESTYLE PLAN kan accepteren door middel van het doorlopen van het aankoopproces: WWW.MYLIFESTYLEPLAN.NL 

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken ook deel uit van iedere uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomst en toekomstige overeenkomsten tussen MY LIFESTYLE PLAN en Afnemer.

Artikel 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Afnemer het Aanbod van MY LIFESTYLE PLAN heeft geaccepteerd. Acceptatie van het Aanbod komt tot stand zodra Afnemer de stappen van het online aankoopproces via de Website heeft voltooid. 
 2. Acceptatie van het Aanbod en betaling van het Tarief geschiedt doordat Afnemer op elektronische wijze (via de e-mail en/of via de Website) van het Aanbod kennisneemt en vervolgens een bestelling plaatst en de bijbehorende betaling uitvoert op de wijze zoals aangegeven op de Website. Betaling wordt geacht door MY LIFESTYLE PLAN te zijn ontvangen indien deze is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van MY LIFESTYLE PLAN. 
 3. Nadat MY LIFESTYLE PLAN de betaling van Afnemer heeft ontvangen, ontvangt Afnemer automatisch toegang tot de online content welke door MY LIFESTYLE PLAN beschikbaar wordt gesteld in het kader van het Coaching traject. Afnemer ontvangt hiervoor een e-mail met instructies. 
 4. De Overeenkomst kan door Afnemer niet kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering is Afnemer 100 % van de overeengekomen prijs verschuldigd aan MY LIFESTYLE PLAN.

Artikel 3 – Inhoud Coaching Traject, uitvoering van de Overeenkomst

 1. Het product coaching omvat maandelijks de mogelijkheid voor contact momenten met je coach waarvoor de coachie zelf verantwoordelijk is met plannen. Daarnaast ontvang die coachie tools om toe te werken naar zijn fitness doelen. Personal training omvat een contact moment met een coach waarmee je samen oefeningen doorloopt of een volledige training doet.. 
 2. Het Coaching Traject wordt niet eerder gestart dan nadat Afnemer het Tarief heeft betaald en deze betaling door MY LIFESTYLE PLAN is ontvangen. In geval van betaling in termijnen geldt dat het Coaching Traject start nadat de eerste termijnbetaling door MY LIFESTYLE PLAN is ontvangen. 
 3. Uitvoering van de werkzaamheden door MY LIFESTYLE PLAN vindt uitsluitend online plaats via de communicatiemiddelen “Zoom”, “WhatsApp”, “facetime”, “skype” en face tot face, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen dat uitvoering van de werkzaamheden plaats vindt via een ander communicatiemiddel of aan een specifiek adres. 
 4. De werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst worden uitgevoerd door de werknemer(s) en/of bestuurder(s) van MY LIFESTYLE PLAN. Daarnaast is MY LIFESTYLE PLAN gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, derden in te schakelen en/of zich te laten vervangen. 
 5. Wijzigingen van de Overeenkomst en de bijbehorende Algemene Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk overeen worden gekomen en die wijzigingen kunnen enkel worden bewezen door een geschrift. 
 6. De Overeenkomst houdt geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis in, omdat de resultaten van het Coaching Traject per Afnemer veranderen en de resultaten mede afhankelijk zijn van de inspanning van Afnemer zelf. MY LIFESTYLE PLAN kan op geen enkele wijze resultaten of omzetcijfers garanderen. Door MY LIFESTYLE PLAN getoonde resultaten uit het verleden en verstrekte prognoses dienen slechts ter illustratie en daaraan kunnen door Afnemer geen rechten ontleend worden.

Artikel 4 – Opname, Online Publicatie en Promotie

 1. MY LIFESTYLE PLAN is bevoegd de inhoud van de coaching sessies middels een video- en/of audio-opname vast te leggen. 
 2. MY LIFESTYLE PLAN is bevoegd de video- en/of audio opnames online te publiceren en te gebruiken voor trainings- en promotiedoeleinden. 
 3. Indien en voor zover er tijdens een coaching sessie vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld waarvan Afnemer niet wenst dat deze online gepubliceerd wordt, dient Afnemer schriftelijk aan MY LIFESTYLE PLAN aan te geven welke informatie door MY LIFESTYLE PLAN niet mag worden gepubliceerd. Op deze informatie is artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
 4. Op de publicatie van gegevens is artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 5 – Duur en opzegging, tussentijds pauzeren

 1. Behoudens wanneer anders overeengekomen en behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 1 wordt de Overeenkomst aangegaan voor de bepaalde duur van 6 MAANDEN EN IS DAARNA MAANDELIJKS OPZEGBAAR MET 1 MAAND OPZEGTERMIJN en eindigt deze dan ook van rechtswege na verstrijken van die termijn. 
 2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk.

Artikel 6 – Betaling, Betaalmiddelen en -termijnen, opschorting

 1. MY LIFESTYLE PLAN biedt Afnemer de betaalmiddel(en) en betaaltermijn(en), welke op de Website staan genoemd. Afnemer kiest bij acceptatie van de Aanbod het door hem gewenste betaalmiddel en de door hem gewenste betalingstermijn op de op de website aangegeven wijze. 
 2. Indien Afnemer kiest voor betaling ineens wordt het gehele bedrag direct na acceptatie van de Aanbod via de online betaalpagina ineens betaald. 
 3. Indien Afnemer kiest voor betaling in termijnen, wordt door MY LIFESTYLE PLAN gedurende de looptijd van het Coaching traject maandelijks een bedrag geïncasseerd via automatische incasso, waarmee Afnemer zicht akkoord verklaart. De eerste termijnbetaling zal direct na acceptatie van de Aanbod via de online betaalpagina plaatsvinden. 
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn en/of bij een mislukte automatische incasso als gevolg van een omstandigheid die voor rekening van Afnemer komt, is MY LIFESTYLE PLAN gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat Afnemer alsnog aan zijn betalingsverplichting voldoet of de Overeenkomst te ontbinden. In dat laatste geval is Afnemer het gehele Tarief, waaronder de resterende termijn betalingen, nog steeds verschuldigd. 
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn en/of bij een mislukte automatische incasso als gevolg van een omstandigheid die voor rekening van Afnemer komt is Afnemer, nadat hij ook na een schriftelijke aanmaning niet tot betaling is overgegaan, voorts alle buitengerechtelijke en gerechtelijke inningskosten en proceskosten verschuldigd, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijk door MY LIFESTYLE PLAN gemaakte advocaatkosten. 
 6. De tussen partijen overeengekomen data voor uitvoering van de werkzaamheden door MY LIFESTYLE PLAN zijn geen fatale termijnen. Indien een sessie op de overeengekomen datum geen doorgang kan vinden, stellen partijen in gezamenlijk overleg een nieuwe datum vast. 
 7. Het recht van verrekening en van opschorting van Afnemer wordt uitgesloten. 
 8. Alle in de Overeenkomst en/of het Aanbod bedoelde bedragen zijn INCLUSIEF BTW, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding

 1. MY LIFESTYLE PLAN is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden ingevolge lid 1 van dit artikel zijn de vorderingen van MY LIFESTYLE PLAN op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. In dat geval, is Afnemer het gehele overeengekomen Tarief verschuldigd. 
 3. MY LIFESTYLE PLAN is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden op het moment dat Afnemer, nadat aan Afnemer door MY LIFESTYLE PLAN éénmaal een herinnering is verzonden om in contact te treden, gedurende 30 dagen of langer geen contact is opgenomen door Afnemer met MY LIFESTYLE PLAN. In dat geval zijn de vorderingen van MY LIFESTYLE PLAN op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is Afnemer het gehele overeengekomen Tarief verschuldigd. 
 4. Afnemer is enkel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden in het geval dat er sprake is van een wezenlijke tekortkoming aan de zijde van MY LIFESTYLE PLAN.
 5. MY LIFESTYLE PLAN, dan wel binnen acht dagen na ontdekking van het klachtwaardige geval door Afnemer, bij 

Artikel 8 – Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend binnen acht dagen na uitvoering van enige werkzaamheden door gebreke waarvan het recht tot klagen met betrekking tot deze werkzaamheden vervalt. Indien de uit hoofde van de Overeenkomst te leveren diensten en/of werkzaamheden kunnen worden onderverdeeld in verschillende afzonderlijke onderdelen, dan gaat de klachttermijn steeds lopen op het moment dat een van die diensten en/of werkzaamheden verricht c.q. uitgevoerd zijn. 
 2. Afnemer dient MY LIFESTYLE PLAN in staat te stellen eventuele klachten op te lossen en eventuele schade te beperken, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is. 
 3. Indien de melding – zoals omschreven in lid 1 van dit artikel – niet of niet op de juiste wijze is geschied, worden de betreffende diensten c.q. werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd en wordt MY LIFESTYLE PLAN geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te hebben voldaan. Op dat moment vervalt iedere aanspraak van Afnemer op grond van de wet of Overeenkomst tot vergoeding van schade, ontbinding of anderszins.

Artikel 9 – Privacy

 1. MY LIFESTYLE PLAN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in de door haar gehanteerde privacyverklaring die op de verwerking van persoonsgegevens door MY LIFESTYLE PLAN van toepassing is. De privacyverklaring kan worden geraadpleegd via de website van MY LIFESTYLE PLAN: WEBSITE_URL_PRIVACY.

Artikel 10 – IE Rechten 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder – doch niet uitsluitend – modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door MY LIFESTYLE PLAN bij de uitvoering van de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van MY LIFESTYLE PLAN. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan door Afnemer is alleen toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van MY LIFESTYLE PLAN. 
 2. Alle door MY LIFESTYLE PLAN verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Afnemer, zijn enkel te gebruiken door Afnemer en zijn enkel te vermenigvuldigen door Afnemer ten behoeve van eigen gebruik. Alle door MY LIFESTYLE PLAN verstrekte stukken mogen niet door Afnemer zonder voorafgaande toestemming van MY LIFESTYLE PLAN openbaar worden gemaakt of gekopieerd of vermenigvuldigd worden voor derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 3. MY LIFESTYLE PLAN behoudt zich het recht voor om haar door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 – Geheimhoudingsplicht 

 1. Partijen zijn verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van het Coaching traject, behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 2 en 3 van deze Overeenkomst. Dit betekent dat alle uitgewisselde informatie – voor zover dit informatie betreft welke niet aan bod is gekomen tijdens de coaching sessies en/of waarvan Afnemer conform artikel 4 lid 4 van deze Overeenkomst heeft aangegeven dat dit vertrouwelijke informatie betreft- vertrouwelijk zal worden behandeld. Dit betreft zowel de informatie omtrent het bedrijf MY LIFESTYLE PLAN, het bedrijf van Afnemer als de bedrijven van andere Afnemers waarvan Afnemer tijdens het Coaching traject eveneens kennisneemt. 
 2. Het is Afnemer niet toegestaan om de inhoud van de coaching sessies en/of overige door MY LIFESTYLE PLAN aan Afnemer ter beschikking gesteld materialen openbaar te maken, online of offline te publiceren, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden. 
 3. Bij overtreding van de bepaling in lid 1 en lid 2 van dit artikel door Afnemer verbeurt Afnemer aan en ten behoeve van MY LIFESTYLE PLAN een dadelijk ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling opvorderbare boete van € 25.000,- (zegge en schrijven: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van € 1.000,- (zegge en schrijven: duizend euro) voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd alle overige rechten van MY LIFESTYLE PLAN waaronder maar niet beperkt tot het recht op aanvullende vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Artikel 12 – Overmacht en arbeidsongeschiktheid

 1. In geval van overmacht bij MY LIFESTYLE PLAN is zij gerechtigd om naar keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. MY LIFESTYLE PLAN is daarbij géén schadevergoeding verschuldigd aan Afnemer.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt daartoe – verstaan: stakingen door, dan wel arbeidsongeschiktheid van één van de werknemers en/of bestuurders van MY LIFESTYLE PLAN, voor zover vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is, maatregelen en/of verboden en/of wetswijzigingen door de Nederlandse en/of vreemde overheid, instorting van de (online) markt of economische crisis, niet voorzienbare c.q. voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door één van de werknemers en/of bestuurders van MY LIFESTYLE PLAN gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, oproer, oorlog, boycotten, blokkades, natuurrampen, pandemieën, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, extreme weersomstandigheden, brand, diefstal van materialen benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst en alle omstandigheden waardoor MY LIFESTYLE PLAN niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren. 
 3. In geval van overmacht is Afnemer niet eerder dan een maand na de ingang van de overmachtssituatie gerechtigd om over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van MY LIFESTYLE PLAN is steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, dan wel enige andere mogelijke verzekering, wordt uitgekeerd. Indien de verzekering niet uitkeert is iedere aansprakelijkheid dan ook uitgesloten. 
 2. In elk geval zal de aansprakelijkheid van MY LIFESTYLE PLAN nimmer het in de Overeenkomst overeengekomen bedrag overstijgen. In geval van een termijnovereenkomst voor langer dan zes maanden geldt dat de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat Afnemer conform de Overeenkomst over zes maanden gemiddeld genomen – naar keuze van MY LIFESTYLE PLAN de zes maanden vóór of na het moment van het schadebrengende feit – minimaal verschuldigd zou zijn. 
 3. De aansprakelijkheid van MY LIFESTYLE PLAN is steeds beperkt tot directe schade, waaronder – doch niet uitsluitend – schade aan zaken of personen. 
 4. Aansprakelijkheid voor overige gevolgschade en vermogensschade, in welke vorm dan ook, hieronder mede – doch niet uitsluitend – verstaan omzet- en/of winstderving, wordt uitgesloten. 
 5. Elke aansprakelijkheid van MY LIFESTYLE PLAN vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment van het schadebrengende feit, alsmede één jaar na het tijdstip waarop de Overeenkomst is geëindigd door ontbinding, opzegging of anderszins. 
 6. De beperkingen van aansprakelijkheid uit deze Algemene Voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MY LIFESTYLE PLAN. 
 7. Afnemer zal MY LIFESTYLE PLAN volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens MY LIFESTYLE PLAN die voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst door MY LIFESTYLE PLAN.

Artikel 14 – Ondersteuning na Coaching Traject

 1. Artikel 14 – Ondersteuning na Coaching Traject Indien en voor zover de Afnemer na zes maanden van het afronden van het Coaching Traject niet de gewenste fitnessresultaten heeft behaald, en de Afnemer alle door MY LIFESTYLE PLAN ter beschikking gestelde content en opdrachten volledig heeft doorlopen c.q. uitgevoerd en alle door MY LIFESTYLE PLAN gegeven adviezen heeft opgevolgd en geïmplementeerd, dan zal MY LIFESTYLE PLAN na schriftelijk verzoek van de Afnemer in overleg met de Afnemer een begeleidingsplan opstellen. MY LIFESTYLE PLAN zal de Afnemer blijven ondersteunen totdat de gewenste resultaten zijn behaald. In dat geval wordt de Overeenkomst verlengd tot het moment dat de gewenste resultaten zijn behaald, waarna de Overeenkomst van rechtswege eindigt. Een dergelijk verzoek dient door de Afnemer schriftelijk binnen zeven maanden na afloop van de Overeenkomst bij MY LIFESTYLE PLAN te worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op verdere ondersteuning komt te vervallen. Indien en voor zover MY LIFESTYLE PLAN redelijkerwijs het vermoeden heeft dat de Afnemer onvoldoende inspanningen verricht om de gewenste fitnessresultaten te behalen, is MY LIFESTYLE PLAN te allen tijde gerechtigd de nadere ondersteuning te beëindigen. Om aanspraak te kunnen maken op de ondersteuning zoals beschreven in artikel 14 lid 1, dient de Afnemer bereid te zijn om tijdens het Coaching Traject en/of in de periode waarin de extra ondersteuning wordt geboden, additioneel te investeren in eventuele aanvullende trainingen of middelen. De bewijslast dat het Coaching Traject niet tot de gewenste resultaten heeft geleid en dat alle door MY LIFESTYLE PLAN aan de Afnemer ter beschikking gestelde content en opdrachten volledig zijn doorlopen, rust op de Afnemer. Indien de Afnemer aanspraak maakt op verdere ondersteuning zoals bedoeld in artikel 14 lid 1, dient de Afnemer middels schriftelijke verslaglegging aan te tonen dat alle ter beschikking gestelde content en opdrachten zijn voltooid, bij gebreke waarvan het recht op verdere ondersteuning komt te vervallen. Artikel 14 lid 1 en lid 2 zijn niet van toepassing indien de gewenste fitnessresultaten niet zijn behaald vanwege omstandigheden die voor rekening en risico van de Afnemer komen.
 2. Indien de cliënt besluit het coaching traject te verlengen na de oorspronkelijke duur, komt de in dit artikel omschreven garantie te vervallen. De garantie is in dit geval niet van toepassing op de verlengde maanden aan coaching.
 3. Het recht op garantie zoals omschreven in dit artikel is enkel en alleen geldig voor de oorspronkelijke duur van het coaching traject, tot een maximum van zes (6) maanden, en niet op eventuele aanvullende diensten of verlengingen van het traject.
 4. Voor de toepassing van de garantie dient de cliënt zich te houden aan de voorwaarden en richtlijnen zoals omschreven in de overeenkomst en eventuele aanvullende documentatie.
 5. Eventuele uitzonderingen op deze garantiebepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen de aanbieder van het coaching traject en de cliënt.
 6. Het is niet mogelijk om de garantie over te dragen aan derden of deze te verzilveren in de vorm van geldelijke vergoeding.
 7. In het geval van geschillen omtrent de garantie of de interpretatie van dit artikel, zullen partijen eerst trachten deze in onderling overleg op te lossen alvorens rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 15 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter te BREDA.